Cookies & Disclaimer

Cookies & Disclaimer

Doeleinden website
Op de website kunt u informatie inwinnen over een hockeytoernooi op HC Tilburg genaamd International Kruikentournament. U bent tevens in de mogelijkheid om zich in te schrijven voor dit toernooi. Onderaan deze pagina kunt u de contactgegevens terugvinden.

Algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze website www.kruikentournament.com (in het vervolg ‘de site’). Wij adviseren u deze voorwaarden aandachtig te lezen. Als u deze site bezoekt, accepteert u daarmee onze voorwaarden. Deze site is eigendom van het International Kruikentournament en wordt beheerd door de interne organisatie of externe mensen in opdracht van de organisatie.

Op de inhoud van de site (alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur) rust copyright. De inhoud van de site is bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik, eventuele koppelingen uitgesloten.

Een bezoeker/ster van de site mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Int. Kruikentournament (ook niet via een eigen netwerk).

Aansprakelijkheid
Int. Kruikentournament aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, of met de (tijdelijke) onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. We zijn evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

De informatie op de site (waaronder deze juridische informatie) wordt regelmatig aangevuld en bijgewerkt. Eventuele wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

PRIVACY

Wat doen wij met de informatie die u ons geeft?
Gegevens, tips en ideeën die u aan ons toestuurt (al dan niet per e-mail of elektronisch formulier) worden niet zonder uw toestemming verspreid of gereproduceerd anders dan noodzakelijk om een goed verloop van de inschrijving mogelijk te maken. Alle gegevens die u naar Int. Kruikentournament stuurt dienen juist en rechtsgeldig te zijn en mogen geen inbreuk maken op de rechten van derden.

De informatie die u opgeeft, zoals uw e-mailadres, postadres en socio-demografische gegevens worden door ons verzameld en gebruikt voor marktonderzoeksdoeleinden voor intern gebruik. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden. Tevens worden gegevens bij inschrijving gebruikt om de organisatie van een goed toernooi mogelijk te maken.

Foto’s
Tijdens de activiteiten op en van Int. Kruikentournament kunnen foto’s gemaakt worden van deelnemers door medewerkers of extern ingehuurde personen) in opdracht van de organisatie. Deze foto’s worden gemaakt voor intern gebruik met het doel de  activiteiten van Int. Kruikentournament te promoten via onze eigen website, posters, folders en flyers. Int. Kruikentournament heeft geen winstoogmerk en gebruikt het beeldmateriaal voor promotionele niet-commerciële doeleinden. Indien u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw beeltenis, dan kunt u dit schriftelijk aan ons doorgeven.

Verstrekking aan derden
Int. Kruikentournament zal de persoonsgegevens die aan haar worden verstrekt niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijk bevel.

Vragen of verzoeken
U kunt op ieder moment Int. Kruikentournament verzoeken om uw persoonsgegevens uit haar database te verwijderen of deze gegevens te wijzigen door het sturen van een e-mail naar kruikentournament@hctilburg.com. Int. Kruikentournament zal zo spoedig mogelijk aan dit verzoek voldoen. Ook voor andere vragen of opmerkingen aangaande het privacy beleid van Int. Kruikentournament kunt u een e-mail sturen naar genoemd e-mailadres. Wij geven binnen vier weken een schriftelijke reactie.

Diversen
De verwerking van de persoonsgegevens vindt plaats conform de AVG wetgeving ingaande op 25 mei 2018. Int. Kruikentournament kan in de toekomst besluiten haar privacyverklaring te wijzigen indien zij andere persoonsgegevens wenst te verwerken of indien zij de doeleinden van de verwerking van deze gegevens wenst te wijzigen en/of deze gegevens aan partijen zal verstrekken die niet genoemd zijn in deze privacyverklaring. Deze wijzigingen zullen direct worden opgenomen in de privacyverklaring. Int. Kruikentournament adviseert daarom deze privacyverklaring regelmatig te bekijken. Op deze privacyverklaring is het Nederlands recht van toepassing.

Het International Kruikentournament is een zelfstandige organisatie zonder winstoogmerk.
Het International Kruikentournament wordt georganiseerd op de velden van HC Tilburg en maakt hier onderdeel van uit.
U kunt contact met ons opnemen via kruikentournament@hctilburg.com

Voor gegevens over HC Tilburg verwijzen wij u door naar de website van HC Tilburg.